Tỷ lệ trình độ chuyên môn

 

Thạc sĩ 2 12%
Đại học 12 71%
Lao động phổ thông 3 18%
Tổng cộng 17 100%

 

Tỷ lệ trình độ chuyên môn