Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi

VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi; Được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 1076/QĐ-UB ngày 31/7/1995 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Trung tâm cung cấp dịch vụ công về lĩnh vực kiểm định định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và các loại phương tiện vận tải khác theo quy định của Pháp luật.

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

1. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho viên chức, lao động theo quy định của pháp luật. Đơn vị quyết định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao chất lượng công tác kiểm định đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

3. Tổ chức thực hiện việc hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và các loại phương tiện vận tải khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

4. Tham gia giám định kỹ thuật xe cơ giới, xe máy chuyên dùng liên quan đến tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu của Sở Giao thông vận tải theo đề nghị của các cơ quan chức năng.

5. Tham gia thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, giám định trạng thái kỹ thuật phương tiện cơ giới mua mới, điều chuyển, thanh lý hoặc sửa chữa khi có yêu cầu của Sở Giao thông vận tải hoặc theo đề nghị của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật và nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác kiểm định.

7. Tổ chức thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và chịu trách nhiệm duy trì độ chính xác của trang, thiết bị kiểm định theo quy định giữa các kỳ kiểm tra, đánh giá.

8. Niêm yết công khai tại phòng chờ làm thủ tục kiểm định các nội dung: quy trình, quy định, thời gian kiểm định trong ngày, số điện thoại đường dây nóng, các loại phí, lệ phí và mức thu theo quy định hiện hành.

9. Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. Quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị được cơ quan có thẩm quyền giao đầu tư nhằm duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác kiểm định.

11.Thực hiện chế độ thông tin định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo quyết toán thu, chi hoạt động tài chính hàng năm theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước; thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác hàng năm của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

12. Lập, chấp hành dự toán thu - chi hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện về tình hình thu, chi hoạt động sự nghiệp công và các dịch vụ khác của năm hiện hành; yêu cầu nhiệm vụ của năm kế hoạch, đơn vị lập kế hoạch về số lượng, khối lượng dịch vụ và dự toán thu, chi gửi cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

13. Từ chối kiểm định khi phương tiện cơ giới không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật.

14. Thu hồi Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Tem kiểm định theo quy định của cơ quan Nhà nước.

15. Đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý các hành vi cản trở hoạt động của Trung tâm.

16. Được huy động từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy động của cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật để đầu tư đổi mới, thay thế dây chuyền kiểm định để nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm.

17. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao và pháp luật quy định.

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-SGTVT  ngày 24/01/2017 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi).

Xem: Quyết định số 104/QĐ-SGTVT